}
 
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง  " แหล่งเกษตรกรรม  หลวงพ่อดำล้ำค่า  ศูนย์รวมศรัทธา  หลวงพ่อปุ่น  หลวงพ่อเตียง"
 
 
 
 
 
     
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2559
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
โครงการแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2559
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
จดหมายข่าว อบต.ดงกลางประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2559
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
   
                                                                                                            อ่านต่อทั้งหมด>>  
     
 
 
     
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          อ่านต่อทั้งหมด>>
 
     
 
 
     
         
 
 
โครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนและส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัย
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 นายปรีชา โพธิ์แก้ว
นายก อบต.ดงกลาง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างความ
ปลอดภัยทางถนนและส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ณ ห้องประชุม
อบต.ดงกลาง ภาพกิจกรรม...
 
         
 
 
โึครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุในชุมชน
ในวันที่ 23 - 24 ส.ค. 2559 กองสวัสดิการสังคม อบต.ดงกลาง ร่วมกับ
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ได้เล็งเห็น
ความจำเป็นในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี ทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ อารมณ์ สังคม โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึก
มีคุณค่าในตนเอง ได้จัดกิจกรรมทำบายศรี และขนมกง ภาพกิจกรรม...
 
         
 
 
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอเมืองพิจิตรร่วมกับ อบต.ดงกลาง
อปท.ในเขตอำเภอเมืองพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐได้จััดทำ
โครงการออกให้บริการและเยี่ยมเยียนประชาชนหรืออำเภอยิ้ม
เคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความเดือดร้อนของ
ประชาชน   ภาพกิจกรรม...
 
         
 
 
โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจรด้วยจักรยาน
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายปรีชา โพธิ์แก้ว นายก อบต.ดงกลาง
เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจรด้วย
จักรยาน ณ ห้องประชุม อบต.ดงกลาง    ภาพกิจกรรม...
 
         
 
 

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี
9 มิ.ย. 59 และงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนม
พรรษา
7 รอบ 12 ส.ค. 59   ภาพกิจกรรม...

 
                                                             อ่านต่อทั้งหมด>>  
 
 
 

 
 
นายปรีชา โพธิ์แก้ว
นายก อบต.ดงกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เมนูหลัก

  + หน้าหลัก
  + ประวัติ อบต.
  + สภาพทั่วไป อบต.
  + นโยบาย
  + วิสัยัศน์ / คำขวัญ
  + อำนาจหน้าที่
  + โครงสร้าง อบต.
  + ติดต่อเรา
  + ร่วมแสดงความคิดเห็น

 
  ส่วนราชการภายใน
 
  +
คณะผู้บริหาร
  + สำนักงานปลัด
  + ส่วนการคลัง
  + กองช่าง
  + ส่วนการศึกษา ศาสนา
    และวัฒนธรรม

  + ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  + ส่วนสวัสดิการสังคม

  + สมาชิกสภา อบต.ดงกลาง

 
  แผนงานและงบประมาณ

  + ข้อบัญญัติ
  + แผนยุทธศาสตร์
  + แผนพัฒนาสามปี
  + แผนการดำเนินงาน
  + แผนการจัดหาพัสดุ
  + ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  + รายงานทางการเงิน
  + รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
  + รายงานการประชุมคณะ
    ผู้บริหารท้องถิ่น
  + รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  + จำนวนประชากร

 
  ข้อมูลการดำเนินงาน
 
  + ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
  + ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ
     ข้าราชการ

  + ประกาศมาตรฐานจริยธรรม
     ข้าราชการ

  + คู่มือป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน
  + นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
  + ประกาศนโยบายคุณธรรมและ
     ความโปร่งใส

  + ประกาศการแสดงแจตจำนง
     สุจริตด้านคุณธรรม


 
 
  สถิติผู้เข้าชม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงสวนสิทธิ์โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ๑๒/๑ หมู่ ๔ ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จ.พิจิตร
โทรศัพท์ ๐๕๖-๙๐๗๐๘๗  โทรสาร
๐๕๖-๙๐๗๐๘๗