ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง  " แหล่งเกษตรกรรม  หลวงพ่อดำล้ำค่า  ศูนย์รวมศรัทธา  หลวงพ่อปุ่น  หลวงพ่อเตียง"
  เมนูหลัก
 
 
 
 
     
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการ
      เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่  
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ประกาศ อบต.ดงกลางเรื่อง คุ่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรง
     ตำแหน่งผู้บริหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
                                                                                                            อ่านต่อทั้งหมด>>  
     
 
 
     
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศสอบราคาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้านนายเฉลิม เขียวขำ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้านนายเฉลิม เขียวขำ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  ประกาศสอบราคาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายบ้านนายเขียว ภุมมา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายบ้านนายเขียว ภุมมา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  ประกาศสอบราคาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายข้ามคลองข้าวตอก
     หน้าวัดใหม่คำวัน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายข้ามคลองข้าวตอกหน้าวัดใหม่คำวัน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
 
                                                                                                          อ่านต่อทั้งหมด>>
 
     
 
 
     
         
    หน่วยบริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อประเมินเสียภาษ
บำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557 - พ.ศ. 2560  อบต.ดงกลางได้ออก
หน่วยบริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อประเมินการเสียภาษีบำรุง
ท้องที่ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการยื่นแบบแสดง
รายการที่ดิน เพื่อประเมินการเสียภาษี  ภาพกิจกรรม...
 
         
 
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83
พรรษา 12 สิงหาคม 2558 และวันแม่แห่งชาติ
อบต.ดงกลางได้
ดำเนินโครงการฯโดยมีกิจกรรม เช่น การแสดงรำวงเพื่อสุขภาพ กิจกรรม
เทิดพระคุณแม่ กิจกรรมพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมปั่นเพื่อแม่
ปล่อยปลาและปลูกต้นไม้    ภาพกิจกรรม...
 
         
 
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ อบต.ดงกลางได้
ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 18-19
มิถุนายน 2558 ณ วัดดงกลางและวัดดงป่าคำ ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตรโดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก
สำหรับผู้สูงอายและให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก  ภาพกิจกรรม...
 
         
 
 
 
 
         


นายปรีชา โพธิ์แก้ว
นายก อบต.ดงกลาง
 
 
 
 
 

  + หน้าหลัก
  + ประวัติ อบต.
  + สภาพทั่วไป อบต.
  + นโยบาย
  + วิสัยัศน์ / คำขวัญ
  + อำนาจหน้าที่
  + โครงสร้าง อบต.
  + ติดต่อเรา
  + ร่วมแสดงความคิดเห็น

 
  ส่วนราชการภายใน
 
  +
คณะผู้บริหาร
  + สำนักงานปลัด
  + ส่วนการคลัง
  + กองช่าง
  + ส่วนการศึกษา ศาสนา
    และวัฒนธรรม

  + ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  + สมาชิกสภา อบต.ดงกลาง

 
  แผนงานและงบประมาณ

  + ข้อบัญญัติ
  + แผนยุทธศาสตร์
  + แผนพัฒนาสามปี
  + แผนการดำเนินงาน
  + แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  + แผนการจัดหาพัีสด
  + ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  + รายงานทางการเงิน
  + รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
  + รายงานการประชุมคณะ
    ผู้บริหารท้องถิ่น
  + รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

 
 
  สถิติผู้เข้าชม
Website counter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงสวนสิทธิ์โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ๑๒/๑ หมู่ ๔ ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จ.พิจิตร
โทรศัพท์ ๐๕๖-๙๐๗๐๘๗  โทรสาร
๐๕๖-๙๐๗๐๘๗