หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ดงกลาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
วิสัยทัศน์
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
 
"ชุมชนคุณธรรมเข้มแข็ง สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
พัฒนาเกษตรและการท่องเที่ยว สู่ตำบลน่าอยู่ อย่างยั่งยืน"
นายพีรพจน์ ศรีสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
 
แนวทางการพัฒนา
 

ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อสุขอนามัย และสุขภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์

สนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน ส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์การแก้ไขปัญหาลดภาวะโลกร้อน

รณรงค์ ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนด้านการใช้ทรัพยากรน้ำ ดิน อย่างประหยัดและคุ้มค่า
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานเกษตรกรรม และทุนทางวัฒนธรรม
 
แนวทางการพัฒนา
 

สนับสนุนและส่งเสริมการทำการเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่

สนับสนุนการลงทุนของกลุ่มเกษตรกร ให้มีการแปรรูปผลผลิตในชุมชน ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมทุกรูปแบบ

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญ ของดีเมืองพิจิตร

ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในด้านสาธารณสุข และสุขภาพด้านการกีฬา

ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง

ส่งเสริมการพัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดช่วงชีวิต และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบ เพื่อไปสู่ตำบลแห่งการเรียนรู้ และคนคุณภาพ
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด้านการเมือง การบริหารราชการ การกระจายอำนาจ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

บริหารงานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ประชาสัมพันธ์กิจการ/ กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานการ บริการของท้องถิ่น

พัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

พัฒาบุคสากรให้มีความรู้ ความสามารณละทักษะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของท้องถิ่น

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน พัฒนาทักษะวิชาชีพเบื้องต้นในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

ส่งสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการรียน การสอน และนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลาย

ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และระบบนิเวศของตำบลเพื่อนำไปสู่ตำบลที่น่าอยู่ มั่นคงและยั่งยืน
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในตำบล
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056-907-087 โทรสาร : 056-907-087 กองช่าง/งานป้องกันฯ : 056-619-716
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
จำนวนผู้เข้าชม 3,780,847 เริ่มนับ 4 ม.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-907-087