หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
วิสัยทัศน์
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
 
"เป็นองค์กรหลักของตำบลดงกลาง ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข
พร้อมก้าวสู่สากล"
นายปรีชา โพธิ์แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การบริหารจัดการน้ำ และดิน อนุรักษ์ฟื้นฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
 
แนวทางการพัฒนา
 

ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อสุขอนามัย และสุขภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน

ส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์การแก้ไขปัญหาลดภาวะโลกร้อน

รณรงค์ ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนด้านการใช้ทรัพยากรน้ำ ดิน อย่างประหยัดและคุ้มค่า
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 
แนวทางการพัฒนา
 

สนับสนุนและส่งเสริมการทำการเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่

สนับสนุนการลงทุนของกลุ่มเกษตรกรให้มีการแปรรูปผลผลิตในชุมชน ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมทุกรูปแบบ

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญ ของดีเมืองพิจิตร

ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในด้านสาธารณสุข และสุขภาพด้านการกีฬา

ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง

ส่งเสริมการพัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร และการบริการสู่สากล
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด้านการเมือง การบริหารราชการ การกระจายอำนาจ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

บริหารงานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ประชาสัมพันธ์กิจการ / กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานการบริการของท้องถิ่น

พัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน พัฒนาทักษะวิชาชีพเบื้องต้นในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียน การสอน และนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลาย

ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056-907-087 โทรสาร : 056-907-087
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
จำนวนผู้เข้าชม 409,591 เริ่มนับ 4 ม.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-727-8196